Head of the Department

Dr.N.Varathan

Academic Staff

Prof.V.Tharmaratinam

Prof.S.Srisatkunarajah

Prof.K.Kannan

Mr.S.Selvarajan

Mrs.N.Satkunanathan

Dr.S. Arivalzahan

Mr. A. Laheetharan

Dr.N.Varathan

Dr.R.Prasanthan

Dr.T.Mathanaranjan

Dr.S.Arumairajan

Dr.N.Ramaruban

Mr.M.Khokulan

Dr.B.Kethesan

Mr.B.Muraleetharan

Mr.M.Annathakrishnan

Mr.R.Tharshan

Mrs.J.Duwarakan

Dr. M.Arunmaran

Dr.S.Mayuran