Head of the Department

Dr.N.Varathan

Academic Staff

Prof.V.Tharmaratinam

Prof.S.Srisatkunarajah

Prof.K.Kannan

Mr.S.Selvarajan

Mrs.N.Satkunanathan

Dr.S. Arivalzahan

Mr. A. Laheetharan

Dr.N.Ramaruban

Dr.R.Prasanthan

Dr.S.Arumairajan

Dr.T.Mathanaranjan

Dr.B.Kethesan

Mr.M.Khokulan

Mr.B.Muraleetharan

Mr.R.Tharshan

Mr.M.Annathakrishnan

Mrs.J.Duwarakan

Dr. Mahenthiram Arunmaran

Dr.S.Mayuran